WARGA, NEGARA,danNEGARA

  1. HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAH

  1. A. HUKUM

Didalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Utrecht memberikan batasan hokum sebagai himpunan peraturan-peraturan ,perintah-perintah ,larangan-larangan yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.

Selain Utrecht beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah pula merumuskan definisi hukum. Diantaranya adalah JCT. Simorangkir SH. dan Woerjono Sastropranoto SH. yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

 

a)      Ciri-ciri dan Sifat Hukum

–          Adanya perintah atau larangan

–          Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang

 

b)      Sumber-sumber Hukum

Ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dapat ditinjau dari segi formal dan segi material.

Sumber hukum material dapat kita tinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut politik, sejarah, ekonomi dll.

Sedangkan sumber hukum formal antara lain ialah:
1) Undang-undang (Statute)

Ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara;

2) Kebiasaan (Costum)

Ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. Sehingga tindakan yang berlawanan dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum.

3) Keputusan-keputusan Hakim (yurisprudensi)

Ialah keputusan hakim terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama

4) Traktat (Treaty)

Ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut

 

5) Pendapat Sarjana Hukum

Ialah pendapat para sarjana yang sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah

 

 

c)       Pembagian Hukum

1)      Menurut  sumbernya

2)      Menurut bentuknya

3)      Menurut tempat berlakunya

4)      Menurut waktu berlakunya

5)      Menurut cara mempertahankannya

6)      Menurut sifatnya

7)      Menurut wujudnya

8)      Menurut isinya

 

Negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap semua golongan dan warga negaranya, serta menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh warga Negara, golongan atau oleh Negara sendiri. Oleh karena itu Negara mempunyai dua tugas poko :

 

1)      Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan asocial, artinya bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan

2)      Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruh atau tujuan social.

 

Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat disebut hukum positif. Istilah hukum positif dimaksudkan untuk menandai “differentie” dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam masyarakat, tampil lebih jelas, tegas dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti anggota masyarakat.

 

 

  1. B. NEGARA

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mempunyai 2 tugas utama, yaitu:

  1. 1. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain
  2. 2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan Negara

a) Sifat-sifat Negara

Adapun sifat tersebut adalah:

1) Sifat memaksa

2) Sifat monopoli

3) Sifat mencakup semua

b) Bentuk Negara

1) Negara Kesatuan adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemereintah dalam Negara itu berada pada pusat.

2) Negara Serikat adalah Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa Negara yang semula berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama

c)       Unsur-unsur Negara

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu Negara, Negara harus memenuhi syarat-syarat sbb:

1)      Harus ada wilayahya

2)      Harus ada rakyatnya

3)      Harus ada pemerintahnya

4)      Harus ada tujuannya

5)      Mempunyai kedaulatan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s